Mała elektrownia wodna Rosko na rzece Noteci jest największą w Polce instalacją wytwarzania energii odnawialnej przy zastosowaniu śruby Archimedesa – turbin ślimakowych. Instalacja składa się z 6 turbozespołów ślimakowych o mocy 60 kW każdy (łączna moc elektrowni 360 kW). Elektrownia została zaprojektowana i wykonana na wysokość spadu wody 1,72 m. przy przepływie instalowanym 30 m3/s (5 m3/s każdy turbozespół). Średnica jednej turbiny wynosi 3,2 m. Wodę z elektrowni odprowadza kanał energetyczny, odtworzony w całości, o długości 550 m. Szacowana roczna produkcja energii odnawialnej wynosi ok 2 000 MWh. Elektrownia została uruchomiona 15 czerwca 2014 r. (rozpoczęcie rozruchu technologicznego). Pozwolenie na użytkowanie uzyskała 18 lipca 2014 r. Decyzją Prezesa URE z dnia 19 września 2014 r. uzyskała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Projekt „Budowa małej Elektrowni Wodnej na rzece Noteci, gm. Wieleń” otrzymał ponad 4,5 mln zł dotacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”. Umowę o dofinansowanie podpisano 1 lutego 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt został również wsparty poprzez udzielenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu preferencyjnej pożyczki w wysokości 0,5 mln zł. Instalacja wytwarzania energii odnawialnej ma przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego – przewidywana redukcja emisji CO2 wyniesie ok. 2 531 t/rok Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej wyniesie ok. 21 627,06 GJ/rok.

 

KONTAKT

Tel. +48 501 128 792

e-mai: biuro@mewrosko.pl